400-788-9558 |   English
banner2
倍测资讯

倍测检测《申明公函》

来源:深圳BCTC Test倍测检测国际检测认证机构 2018-09-19

兹有BCTC倍测检测收到客户向本司出示的20份报告,编号如下:


BCTC-FY180329027S, BCTC-FY180329028S, BCTC-FY180329029S, BCTC-FY180329030S,

BCTC-FY180329031S, BCTC-FY180329032S, BCTC-FY180329033S, BCTC-FY180329034S,

BCTC-FY180329035S, BCTC-FY180329036S, BCTC-FY180329037S, BCTC-FY180329038S,

BCTC-FY180329039S, BCTC-FY180329040S, BCTC-FY180329041S, BCTC-FY180329022S,

BCTC-FY180329023S, BCTC-FY180329024S, BCTC-FY180329025S, BCTC-FY180329026S,


现经本公司核实,此20份报告编号及电子版测试报告和相关信息均不属实,现申明不是本公司出具的报告!


                                                                                                          深圳市倍测检测有限公司

                                                                                                                  2018年9月17日